Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:


Zapraszamy na kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży organizowany zgodnie z art. 92r ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.). Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

MIEJSCE: LUBLIN, ul. Jaczewskiego 5, Medyczne Studium Zawodowe
4.01.2020 r. godz. 9.00 – 18.00
5.01.2020 r. godz. 9.00 – 18.00


  *** Cena: 100 zł

obejmuje uzyskanie 2 Certyfikatów/Zaświadczeń:

  1. ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu „kursu na wychowawcę wypoczynku” wydane na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
    z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
  2. CERTYFIKAT ukończenia szkolenia doskonalacego z „Pierwszej Pomocy”

WYMAGANIA:
– ukończone 18 lat,
– minimum średnie wykształcenie (należy dostarczyć ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej lub innego dokumentu – np. legitymacji studenckiej),
– predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
– odpowiednie warunki zdrowotne.

PROGRAM:

l.p Temat Liczba godzin Formy realizacji
 

 

 

 

1.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

1) koordynacyjna rola władz oświatowych

2) obowiązujące przepisy

 

2

 

Wykład

3) elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym  wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym  

2

 

Wykład                     i zajęcia praktyczne

2 Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

1) rada wychowawców

2) grupa jako zespół wychowawczy

3) organizacja i rozkład dnia

4) regulamin uczestnika wypoczynku

 

2

 

Wykład                     i zajęcia praktyczne

3 Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:

1) opracowanie planu wychowawczego grupy

2) dokumentacja wychowawcy

3) obowiązki wychowawcy grupy

4) metody i formy realizacji planów wychowawczych

 

4

 

Wykład                      i zajęcia praktyczne

4. Ruch i rekreacja:

1) cele i zadania zajęć wychowania fizycznego

2) metody nauki technik pływania

 

1

 

Wykład

3) gry i zabawy ruchowe

4) gry zespołowe

5) sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka

6) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

 

 

 

4

 

 

Zajęcia praktyczne

5. Turystyka i krajoznawstwo:

1) cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku

2) organizacja wycieczek

3) organizacja biwaków

4) gry terenowe

 

 

 

 

4

 

 

Wykład                   i zajęcia praktyczne

6 Zajęcia kulturalno-oświatowe:

1) cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych

2) organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich

3) elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia

4) prowadzenie kroniki

5) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk

6) gry i zabawy świetlicowe

7) konkursy, wystawy, dyskusje

8) śpiew, muzyka, plastyka itp.

 

 

 

 

5

 

 

Wykład i zajęcia praktyczne

7 Zajęcia praktyczno-techniczne:

1) cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych

2) formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych

3) prace dekoracyjne i zdobnicze

4) indywidualne zainteresowania uczestników

5) rozwój zainteresowań uczestników

 

 

 

2

 

 

Wykład                    i zajęcia praktyczne

8. Prace społecznie użyteczne:

1) cele i zadania prac społecznie użytecznych

2) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat

3) prace w zakresie samoobsługi

4) prace na rzecz miejsca wypoczynku

5) prace na rzecz środowiska

2 Wykład                     i zajęcia praktyczne
 

 

 

 

 

9.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

1) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania

w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz

wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

2) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku

4 Wykład i zajęcia praktyczne
3) pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania

pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów

resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

4 Wykład i zajęcia praktyczne
 

10.

                                                                                                RAZEM         36              godzin
W tym:

25 godzin – Wykład i zajęcia praktyczne

3 godzin – Wykład

8 godzin  – Zajęcia praktyczne

Zapisz się na szkolenie!

Zapisz się na szkolenie!

(Konieczne do wystawienia świadectwa ukończenia kursu)
(Nazwa, adres, NIP - konieczne do wystawienia faktury)
(Zabezpieczenie przed spamem)
Submit
Sending