Szybki kontakt? ZADZWOŃ: 504-399-116

Wybierz miasto:

Witam na stronie Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ISKRA SP. Z O. O.

Posiadamy AKREDYTACJĘ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

DECYZJA O PRZYZNAJU AKREDYTACJI NA 5 LAT (3) (1)

DECYZJA STR 2 (4) (1)

 

Posiadamy RIS UP Numer Ewidencyjny Rejestru Instytucji Szkoleniowych  2.06/00042/2018

 

  ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP. Z O.O.

Tomasza Zana 43 lok 2.1, 20-601 Lublin 20-601

NIP: 712 330 27 42, REGON: 362976226

e-mail: iskra.edu@gmail.com
tel.: 504-399-116

Numer rachunku firmy: 85 1140 2004 0000 3402 8466 9581

 


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług szkoleniowych (zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia Usług Szkoleniowych, warunki zawierania Umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Organizatorem Usług Szkoleniowych jest firma:
  ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1, 20-601 Lublin  (zwana dalej Organizatorem),
  we współpracy z:  ISKRA – AKADEMIA SZKOLEŃ I ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (zwany dalej Współorganizatorem).

2. DEFINICJE

 1. Za Usługi Szkoleniowe/Kursy/Warsztaty prowadzone przez Organizatora uznaje się ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia/kursu/warsztatu. Są one prowadzone w formie stacjonarnej w specjalnie do tego celu wynajętych pomieszczeniach umożliwiających i zapewniających komfort pracy. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń/kursów/warsztatów dostępne są na stronie internetowej www.iskra.edu.pl.
 1. Głównym parametrem usługi szkoleniowej jest godzina dydaktyczna/szkoleniowa, która odpowiada 45 min godziny zegarowej.
 2. Zamawiającym określa się pełnoletnią osobę fizyczną lub osobę prawną, która dokonała zapisu na Usługi Szkoleniowe za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego, telefonicznie, za pomocą wiadomości tekstowej, osobiście lub za pomocą innych środków przekazu.
 3. Uczestnikiem określa się osobę fizyczną, zgłoszoną przez Zamawiającego, do odbycia szkolenia/kursu/warsztatów. W przypadku braku pełnoletniości Uczestnika Usług Szkoleniowych, Organizator ma prawo zażądać dodatkowego dokumentu pozwalającego na uczestnictwo zgłoszonej osoby podpisanej przez prawnego opiekuna tejże osoby.
 4. Prowadzącym/Trenerem Usług Szkoleniowych jest osoba prowadząca szkolenie/kurs/warsztaty, wskazana na stronie internetowej oraz posiadająca niezbędne uprawniania i doświadczenie do prowadzenia tejże Usługi.
 5. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych (zwana dalej Umową) jest umową cywilnoprawną, której przedmiotem jest świadczenie Usług Szkoleniowych dla Uczestników określonych przez Zamawiającego.

 

3. WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnikiem szkolenia/kursu/warsztatów organizowanych przez Organizatora oraz Współorganizatorów może zostać osoba która spełnia poniższe wymagania:
 2. a) Jest osobą pełnoletnią (dla osób które nie ukończyły 18 roku życia istnieją dodatkowe warunki uczestnictwa – opisane w 2 pkt. 4)
 3. b) Osoba pragnie zdobyć lub uzupełnić wiedzę oraz podnosić kwalifikacje zawodowe
 4. c) Osoba przestrzega powszechnie uznawanych wartości etycznych i moralnych, a w relacjach z grupą pozostałych Uczestników kieruje się zasadą współuczestnictwa i harmonii.
 5. Organizator ma prawo w przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych punktów usunąć osobę z grona Uczestników szkolenia/kursu/warsztatów z jednoczesnym podaniem przyczyny takiej sytuacji.
 6. Organizator bądź Współorganizator mogą wskazać dodatkowe wymagania co do uczestnictwa osób w Usługach Szkoleniowych.
 7. Po przesłaniu zgłoszenia i danych do faktury przez uczestnika, następnie otrzymania dostępu w informacji zwrotnej od firmy ISKRA  do kursu/szkolenia w uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wybraną formę doskonalenia zawodowego.

Wymagania dodatkowe zostają wówczas prezentowane w programie szkolenia/kursu/warsztatów na stronie internetowej, tak by każdy Uczestnik mógł się z nimi swobodnie zapoznać.

 

4. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem Usługi Szkoleniowej w myśl Definicji jest osoba fizyczna zgłoszona przez Zamawiającego do odbycia szkolenia/kursu/warsztatów.
 2. Zapisy na Usługi Szkoleniowe odbywają się poprzez następujące sposoby:

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.iskra.edu.pl

– zapis w trakcie rozmowy telefonicznej

– zapis za pomocą wysłanej wiadomości elektronicznej lub tekstowej

– osobiście u Prowadzącego/Trenera/Organizatora lub Współorganizatora

 1. Uczestnictwo na szkoleniu/kursie/warsztatach potwierdzane jest w dniu Usługi Szkoleniowej za pomocą listy obecności – którą każdy z Uczestników na obowiązek podpisać.
 2. Organizator przed każdym szkoleniem/kursem/warsztatami potwierdza obecność osób zgłoszonych do udziału w Usłudze Szkoleniowej za pomocą kontaktu mailowego/telefonicznego bądź wiadomości tekstowej.
 3. Brak odpowiedzi potwierdzającej uczestnictwo w Usłudze Szkoleniowej traktowane jest jako rezygnacja z Usługi.
 4. Potwierdzenie uczestnictwa jest odnotowywane w dokumentach wewnętrznych Organizatora lub Współorganizatora.
 5. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu/kursie/warsztatach, a następnie nie pojawienie się na nim bez podania uzasadnionej przyczyny – skutkować będzie naliczeniem opłaty w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) która zostanie przeznaczona na pokrycie strat związanych z generowaniem materiałów dla Uczestnika, przygotowaniem certyfikatów/zaświadczeń oraz kosztów dojazdu Trenera.
 6. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu/kursie/warsztatach, a następnie odwołanie przybycia bez podania uzasadnionej przyczyny w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia/kursu/warsztatów – skutkować będzie naliczeniem opłaty w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) która zostanie przeznaczona na pokrycie strat związanych z generowaniem materiałów dla Uczestnika, przygotowaniem certyfikatów/zaświadczeń oraz kosztów dojazdu Trenera.
 7. Warunkiem podstawowym odbycia się szkolenia/kursu/warsztatów w zaplanowanym terminie jest zebranie się minimalnej liczby osób, w taki sposób by prowadzone zajęcia mogły się odbyć i były realizowane z pożytkiem dla każdego Uczestnika.

Ustala się następujące minimalne wielkości grup:

 1. a) W zależności od miejsca prowadzenia Usługi Szkoleniowej

– gdy odległość dojazdu Prowadzącego/Trenera do miejsca prowadzenia Usługi Szkoleniowej wynosi poniżej 50 km – min. 12 osób

– gdy odległość dojazdu Prowadzącego/Trenera do miejsca prowadzenia Usługi Szkoleniowej wynosi od 50 do 150 km – min. 15 osób

– gdy odległość dojazdu Prowadzącego/Trenera do miejsca prowadzenia Usługi Szkoleniowej wynosi powyżej 150 km – min. 18 osób

 1. b) W zależności od rodzaju realizowanej Usługi Szkoleniowej

– kursy: min. 10 osób

– szkolenia i warsztaty: min. 15 osób

 1. W przypadku nie zebrania się wystarczającej liczby osób – Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przełożenia szkolenia/kursu/warsztatów na inny termin, o którym informuje osoby zainteresowane.

 

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O  ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 1. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta po zaakceptowaniu przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta na piśmie, w liczbie 2 egzemplarzy – po jednym z egzemplarzy dla każdej ze stron (chyba że umowa wymaga inaczej).
 3. Dla osób uczestniczących w szkoleniu/kursie/warsztatach, których uczestnictwo nie wynika z podpisanej umowy o świadczenie Usługi Szkoleniowej – warunki zostały opisane powyżej w 4 Uczestnictwo.

 

6. PŁATNOŚCI

 1. Organizator wyróżnia dwie metody płatności za Usługi Szkoleniowe:
 2. a) przelew
 3. b) gotówka
 4. Czynnikiem dyskryminującym i decydującym o formie płatności jest informacja uzyskana od Uczestnika mówiąca o chęci otrzymania faktury za Usługę:
 5. a) w przypadku chęci otrzymania faktury za szkolenie/kurs/warsztaty – faktura na pracodawcę/na firmę/imienna – płatność za Usługę Szkoleniową odbywa się po wystawieniu faktury. Tym samym Uczestnik nie jest proszony o wpłatę środków wcześniej niż dopiero po otrzymaniu faktury, co następuje w dniu zakończenia szkolenia/kursu/warsztatów.

Standardowy termin płatności wystawionej faktury ustala się na 14 dni.

Okres ten na życzenie Zamawiającego lub Uczestnika może zostać wydłużony lub skrócony.

W sytuacji chęci otrzymania faktury opłacanej gotówką na miejscu – należy o tym powiadomić Organizatora przed wykonaniem Usługi.

Z tej możliwości wyłączone są osoby fizyczne, które chcą otrzymać fakturę imienną.

 

 1. b) w przypadku osób indywidualnych – osób które nie potrzebują faktury do rozliczenia – płatność wygląda następująco:

– w momencie zgłaszania się na szkolenie/kurs/warsztaty osoba otrzymuje wiadomość mailową z numerem rachunku bankowego na który należy wpłacić zaliczkę lub całość kwoty za usługę
– zaliczka powinna zostać wpłacona niezwłocznie po rejestracji w przeciągu 3 dni roboczych, nie później niż na 10 dni przez realizacją Usługi Szkoleniowej (wyjątkiem jest sytuacja, gdy rejestracja następuje w terminie krótszym)

– wpłacona zaliczka jest potwierdzeniem dla Organizatora o zobligowaniu się Uczestnika do pojawieniu się na szkoleniu/kursie/warsztatach, a gwarancją dla Uczestnika o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu/kursie/warsztatach

– w przypadku wpłaty zaliczki  pozostałą kwotę można uregulować gotówką na miejscu w dniu szkolenia/kursu/warsztatów u Prowadzącego/Trenera.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) zamawiający będący osobą fizyczną (Usługobiorca) ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Usługobiorcy w przypadku świadczenia Usługi Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14-dniowego terminu.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na piśmie i dostarczone w tradycyjny sposób (osobiście lub za pośrednictwem usługi pocztowej) lub mailowo na adres Organizatora podany na stronie internetowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia zaplanowanego szkolenia/kursu/warsztatów tylko w następujących przypadkach:

– choroba Prowadzącego/Trenera

– zbyt mała liczba osób zgłoszonych do udziału w szkoleniu/kursie/warsztatach
(minimalna wielkość grup określa 4 Uczestnictwo, pkt. 7

 1. W przypadku odwołania szkolenia/kursu/warsztatów, Organizator proponuje zgłoszonym Uczestnikom inny termin.

Wpłacone wówczas środki Uczestnik będzie mógł wykorzystać na inne wybrane przez siebie szkolenie/kurs/warsztat lub zostaną one mu zwrócone na rachunek bankowy z którego dokonywał płatności.

 1. W przypadku rezygnacji z Usługi Szkoleniowej przed jej rozpoczęciem (w przypadku poinformowania o tym Organizatora na okres do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia/kursu/warsztatów) wpłacone środki Uczestnik będzie mógł wykorzystać na inne wybrane przez siebie szkolenie/kurs/warsztat lub zostaną one mu zwrócone na rachunek bankowy z którego dokonywał płatności.
 2. W ramach przyjętego przez Organizatora oraz Współorganizatorów planu „Uczymy odpowiedzialności” respektowane zostaną zasady dotyczące braku stawienia się na szkolenie/kurs/warsztaty mimo wcześniejszego zgłoszenia i braku odwołania.

Dokładne procedury temu towarzyszące opisane zostały w 4 Uczestnictwo.

8. ZOBOWIĄZANIA STRON

 

 1. Organizator oraz Współorganizatorzy Usługi Szkoleniowej zobowiązują się do wykonania usługi z należytą starannością z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Uczestników.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad opisanych w 3 Wymagania dla uczestników, w tym również do aktywnego udziału w szkoleniu/kursie/warsztatach.
 3. Zamawiający oraz Uczestnik zobowiązują się do przestrzegania terminu płatności za wykonaną Usługę Szkoleniową.
 4. Wszelkie nieścisłości bądź wątpliwości dotyczące przeprowadzonego szkolenia/kursu/warsztatów Uczestnicy zgłaszają bezpośrednio do Prowadzącego/Trenera lub Organizatora.

 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje złożenie reklamacji bądź uwag na Usługę Szkoleniową.
 2. Reklamacje przyjmowane są w postaci korespondencji mailowej lub listowej na adresy dostępne na stronie internetowej, a ich okres rozpatrzenia wynosi 14 dni.

 

10. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. zm.)).
 2. Reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja materiałów szkoleniowych przekazywanych Uczestnikom jest zabroniona.
 3. Dostarczane Uczestnikom materiały szkoleniowe (przekazywane w formie papierowej lub elektronicznej) przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania.
 4. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejęcia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.
 5. Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i zawierają odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści.

 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na mocy przepisów wynikających  z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem  danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie 

ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w ul. Młodej Polski 32/83, 20-863 Lublin

 1. Dane będą przetwarzane w celu:
 2. a) wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie/warsztatach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. b) wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. RODO w związku z przepisami podatkowymi)
 4. c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. d) marketingu i promocji produktów i usług własnych  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a. oraz f. RODO)
 6. e) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO)
 7. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów mogą być:
 8. a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy, a także osoby prowadzące Usługę Szkoleniową – Prowadzący i Trenerzy
 9. b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów
 10. c) Odbiorcy danych tacy jak: biuro rachunkowe, banki, kancelarie prawne, Kuratorium Oświaty, Poczta Polska oraz firmy kurierskie
 11. Dane osobowe w żaden sposób nie będą przekazane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych oraz firm zewnętrznych.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 2:
 13. a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
 14. b) na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia  2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (dz. U. poz 186)). wg wzoru z załącznika nr 5 – osoby kończące kształcenie w ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymują certyfikat/zaświadczenie, w którym wymagana jest data i miejsce urodzenia lub nr PESEL, który służą tylko i wyłącznie do wydania ważnego certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia/warsztatów
 15. c) w związku z marketingiem usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie
 16. d) w związku z wysyłką materiałów w postaci elektronicznej do każdego Uczestnika Usług Szkoleniowych
 17. Uczestnikowi kursu/szkolenia/warsztatów przysługują następujące prawa:
 18. a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO
 19. b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO
 20. c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO
 21. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO
 22. e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO
 23. f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO
 24. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
 25. Podanie  danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu/kursie/warsztatach.
 26. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie:
 27. a) brak możliwości wystawienia i wydania Uczestnikowi certyfikatu bądź zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie/szkoleniu/warsztatach
 28. b) brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia na Usługę Szkoleniową
 29. c) brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem w celu poinformowania go ważnych aspektach nadchodzącego kursu/szkolenia/warsztatów
 30. d) brak możliwości przekazania materiałów elektronicznych po Usłudze Szkoleniowej (jeżeli takie są przygotowane przez Prowadzącego/Trenera)
 31. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 32. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania w każdym momencie.

 

12. KONTAKT

 

 1. Organizatorzy oraz Współorganizatorzy Usług Szkoleniowych wykazują następujące formy i możliwości kontaktu:

– kontakt telefoniczny (w godzinach pracy Biura: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-19:00)

– kontakt za pomocą wiadomości elektronicznych oraz tekstowych (w związku z faktem iż Biuro pracuje: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 – wiadomości wysłane w weekend będą odczytywane w następujący po nim dzień roboczy)

– kontakt osobisty (w siedzibie Biura lub siedziby Organizatora lub Współorganizatora – po wcześniejszym umówieniu)

– kontakt za pomocą innych dostępnych środków, w tym portali społecznościowych.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora.
 2. Regulamin wprowadzony zostaje na czas nieokreślony.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany wchodzą w życie od dnia ich publikacji na stronie internetowej Organizatora.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 14.10.2019 r.